Gouveia Art Rock Festival - Day 2

Gouveia, Portugal

5/2/15